അർത്ഥാന്തരന്യാസം (അലങ്കാരം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളഭാഷയിലെ ഒരു അലങ്കാരമാണ് അർത്ഥാന്തരന്യാസം.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

സാമാന്യംതാൻ വിശേഷം താൻ ഇവയിൽ പ്രസ്തുതത്തിന് 
അർത്ഥാന്തരന്യാസമാകു മന്യം കൊണ്ടു സമർത്ഥനം.