അവധൂതഗീത

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ദത്താത്രേയനും കാർത്തികനും തമ്മിൽ നടന്ന ആധ്യാത്മിക വിഷയകമായ സംവാദം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃതിയാണു് അവധൂതഗീത (വേദാന്തഗീത).[1]

ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

എട്ട് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥമാണിതു്. ഈശ്വരാനുഗ്രഹംകൊണ്ടുവേണം മനുഷ്യർക്കു് സംസാരഭയനിവാരണത്തിനുതകുന്ന അദ്വൈതജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുവാൻ എന്നുള്ള ഉപക്രമത്തോടെയാണു് ഇതാരംഭിക്കുന്നതു്. നാമരൂപങ്ങളില്ലാത്തതും നിത്യനിഷ്കളങ്കവും അപരിച്ഛിന്നവുമായ തത്ത്വമാണ് ഞാൻ എന്നും അദ്വൈതഭാവനയുണ്ടാകുന്നതിനു ദ്വൈതഭാവനകളെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള സംഗതി പ്രഥമാധ്യായത്തിൽ ദത്താത്രേയൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യോഗിയായവൻ ഏതു ഭാവത്തിൽ ഏതു സ്ഥലത്തുവച്ച് മരിക്കുന്നതായാലും 'ഘടാകാശം' ബൃഹദാകാശത്തിലെന്നപോലെ ലയിച്ചുചേരുന്നു. അദ്വൈതഭാവനയുള്ളവനു വർണാശ്രമസ്ഥിതിയുണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് ഇതിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവധൂതൻ അതിവർണാശ്രമിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതു്.

രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ 'മാനത്വമേയത്വസമത്വവർജിതം' ആയ പരമമായ അദ്വൈതസത്യം അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങളിൽ സ്വരൂപനിർണയമാണ്. സമദൃഷ്ടികഥനം അഞ്ചാമധ്യായത്തിലും, മോക്ഷനിരൂപണം ആറാം അധ്യായത്തിലും കാണാം. അവധൂതസന്ന്യാസിയുടെ വൃത്തിവിശേഷങ്ങൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ശങ്കരാചാര്യരുടെ മോഹമുദ്ഗരം എന്ന കൃതി ഇതിലെ ചില ഭാഗങ്ങളോടു സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ 'അവധൂതൻ' എന്ന ചതുരക്ഷരിയുടെ അർഥവും മദ്യം, മഹിള എന്നിവയുടെ നിന്ദനവും സമർഥമായി പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്നു. അവധൂതപദത്തിലെ 'അ'കാരത്തിന് 'ആനന്ദത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവൻ' എന്നും 'വ'കാരത്തിനു വാസനകളെ വർജിച്ചവൻ എന്നും, 'ധൂ'കാരത്തിന് ചിത്തവികാരം സർവവും വെടിഞ്ഞ് (ധൂതചിത്തൻ) പരിശുദ്ധനായവൻ എന്നും, 'ത'കാരത്തിന് തമോഹംകാരമുക്തനായി തത്ത്വചിന്തയിൽ മുഴുകിയവൻ എന്നും ആണുപോൽ അർഥങ്ങൾ. മദ്യപാനവും മദിരാഭോഗവും സന്ന്യാസവൃത്തിക്കു കടകവിരുദ്ധമാണെന്നു പറയുന്ന ദിക്കിൽ രസകരമായ ചില കല്പനകൾ കാണാം.

രചനാലക്ഷ്യം[തിരുത്തുക]

'ശർക്കര, തേൻ, അരിമാവ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുവിധം വസ്തുക്കളിൽനിന്നും മൂന്നുവിധം സുര(മദ്യം) എടുക്കാറുണ്ടു്. ആ മദ്യവിശേഷങ്ങളെല്ലാം വർജ്യമാണു്. സ്ത്രീ നാലാമതൊരുതരം സുരയാണ്. പുരുഷൻ നെയ്ക്കുംഭംപോലെയും സ്ത്രീ അഗ്നികുണ്ഡംപോലെയും ആകയാൽ പുരുഷനു സ്ത്രീസംസർഗംകൊണ്ട് അഗ്നിസ്സംഗത്താൽ നെയ്യിനെന്നപോലെ സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ആത്മോന്നതിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ മദ്യവും കാമാസക്തിയും മാർഗവിഘ്നങ്ങളാണെന്നു ഉദ്ബോധിപ്പിക്കലാണു് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം.

ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സംവാദരൂപത്തിൽ കാർത്തികൻ എന്നയാൾക്കു നല്കുന്ന ദത്താത്രേയൻ അനസൂയയുടെയും അത്രിമഹർഷിയുടെയും പുത്രനായി അവതരിച്ച വിഷ്ണുതന്നെയാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാഗവതപുരാണത്തിൽ ദത്താത്രേയനും യദു എന്ന രാജാവും തമ്മിൽ നടന്നതായ ഒരു സംഭാഷണം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനോട് ഉപദേശമധ്യത്തിൽ (സ്കന്ധം II, അദ്ധ്യായം 7, 8, 9) പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നുണ്ടു്. അതിൽ ദത്താത്രേയൻ ലോകത്തിലുള്ള നിരവധി വസ്തുക്കളിൽനിന്നു വിവിധതത്ത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നും ആ വഴിക്ക് ഗുരൂപദിഷ്ടമായ ആത്മജ്ഞാനം അനുക്രമം എങ്ങനെ ദൃഢമായിത്തീർന്നു എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽപ്പറഞ്ഞ അനേകം സംഗതികൾ അവധൂതഗീതയിൽ ഭംഗ്യന്തരേണ വർണിതങ്ങളായി കാണുന്നുണ്ടു്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ദത്താത്രേയ ജയന്തി -വെബ് ദുനിയ
Heckert GNU white.svgകടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അവധൂതഗീത എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അവധൂതഗീത&oldid=3087818" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്