അവഗാഡ്രോ നിയമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വാതക നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവഗാഡ്രോ നിയമം. 1811-ൽ അമീദിയോ അവോഗാദ്രോ ആണ് ഈ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചത്[1][2]. നിയമം ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

സ്ഥിര ഊഷ്മാവിലും മർദ്ദത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആദർശ വാതകത്തിന്റെയും തുല്യ വ്യാപ്തത്തിൽ തുല്യ എണ്ണം മോളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു[3] [4]

.

നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ആശയത്തെ ഗണിതപരമായി ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം:

\frac{V}{n} = k.

ഇതിൽ:

V - വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം.
n - വാതകത്തിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണം.
k - അനുപാത സ്ഥിരാങ്കം.

അവഗാഡ്രോ നിയമത്തിലെ പ്രധാന ആശയം "ആദർശ വാതക സ്ഥിരാങ്കം എല്ലാ വാതകങ്ങളിലും ഒരേതാണ്" എന്നതാണ്.

\frac{p_1\cdot V_1}{T_1\cdot n_1}=\frac{p_2\cdot V_2}{T_2 \cdot n_2} = const

where:

p - വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം.
T - വാതകത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് (കെൽ‌വിനിൽ).

എസ്.റ്റ്.പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോൾ ആദർശ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം 22.4 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിനെ ആദർശ വാതകത്തിന്റെ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നു.

V_{\rm m} = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p} = \frac{(8.314 \mathrm{ J} \mathrm{ mol}^{-1} \mathrm{ K}^{-1})(273.15 \mathrm{ K})}{101.325 \mathrm{ kPa}} = 22.41 \mathrm{ dm}^3 \mathrm{ mol}^{-1}  = 22.41 \mathrm{ liters}/ \mathrm{ mol}

ഒരു മോളിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെ അവഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 6.022×1023 ആണ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Avogadro, Amedeo (1810). "Essai d'une maniere de determiner les masses relatives des molecules elementaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons". Journal de Physique 73: 58–76.  English translation
  2. "US Version". ശേഖരിച്ചത് 3 February 2016. 
  3. "Definition". ശേഖരിച്ചത് 3 February 2016. 
  4. http://chimge.unil.ch/En/mat/1mat12.htm
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അവഗാഡ്രോ_നിയമം&oldid=2342024" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്