അലാസ്കയിലെ പക്ഷികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
The willow ptarmigan is the state bird of Alaska.


അലാസ്ക ചെൿലിസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അലാസ്ക സംസ്ഥാനത്തെ പക്ഷികളുടെ പട്ടികയാണിത്. യു.എസ് സംസ്ഥാനമായ അലാസ്കയിലെ കാട്ടിലും നാട്ടിലുമുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറയുന്ന കോഡുകൾ ഏതാനും വർഗ്ഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

  • (A) = Accidental - only one or two records of species in Alaska
  • (E) = Extinct - a recent species that no longer exists
  • (I) = Introduced - population established solely as result of direct or indirect human intervention; synonymous with non-native and non-indigenous

താറാവുകൾ, എരണ്ടകൾ, അരയന്നങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Order: Anseriformes   Family: Anatidae

The family Anatidae includes the ducks and most duck-like waterfowl, such as geese and swans. These birds are adapted to an aquatic existence with webbed feet, bills which are flattened to a greater or lesser extent, and feathers that are excellent at shedding water due to special oils.

Partridges, grouse, turkeys and Old World quail[തിരുത്തുക]

Order: Galliformes   Family: Phasianidae

Phasianidae consists of the pheasants and their allies. These are terrestrial species, variable in size but generally plump with broad relatively short wings. Many species are gamebirds or have been domesticated as a food source for humans.

Loons[തിരുത്തുക]

Order: Gaviiformes   Family: Gaviidae

Loons are aquatic birds the size of a large duck, to which they are unrelated. Their plumage is largely gray or black, and they have spear-shaped bills. Loons swim well and fly adequately, but are almost hopeless on land, because their legs are placed towards the rear of the body.

Grebes[തിരുത്തുക]

Order: Podicipediformes   Family: Podicipedidae

Grebes are small to medium-large freshwater diving birds. They have lobed toes and are excellent swimmers and divers. However, they have their feet placed far back on the body, making them quite ungainly on land.

Albatrosses[തിരുത്തുക]

Order: Procellariiformes   Family: Diomedeidae

The albatrosses are amongst the largest of flying birds, and the great albatrosses from the genus Diomedea have the largest wingspans of any extant birds.

Shearwaters and petrels[തിരുത്തുക]

Order: Procellariiformes   Family: Procellariidae

The procellariids are the main group of medium-sized "true petrels", characterized by united nostrils with medium septum and a long outer functional primary.

Storm petrels[തിരുത്തുക]

Order: Procellariiformes   Family: Hydrobatidae

The storm petrels are the smallest seabirds, relatives of the petrels, feeding on planktonic crustaceans and small fish picked from the surface, typically while hovering. The flight is fluttering and sometimes bat-like.

Cormorants[തിരുത്തുക]

Order: Suliformes   Family: Phalacrocoracidae

Cormorants are medium-to-large aquatic birds, usually with mainly dark plumage and areas of colored skin on the face. The bill is long, thin and sharply hooked. Their feet are four-toed and webbed, a distinguishing feature among the Pelecaniformes order.

Frigatebirds[തിരുത്തുക]

Order: Suliformes   Family: Fregatidae

Frigatebirds are large seabirds usually found over tropical oceans. They are large, black or black-and-white, with long wings and deeply forked tails. The males have colored inflatable throat pouches. They do not swim or walk and cannot take off from a flat surface. Having the largest wingspan-to-body-weight ratio of any bird, they are essentially aerial, able to stay aloft for more than a week.

Pelicans[തിരുത്തുക]

Order: Pelecaniformes   Family: Pelecanidae

Pelicans are very large water birds with a distinctive pouch under their beak. Like other birds in the order Pelecaniformes, they have four webbed toes.

Bitterns, herons and egrets[തിരുത്തുക]

Order: Pelecaniformes   Family: Ardeidae

The family Ardeidae contains the herons, egrets and bitterns. Herons and egrets are medium to large wading birds with long necks and legs. Bitterns tend to be shorter necked and more secretive. Members of Ardeidae fly with their necks retracted, unlike other long-necked birds such as storks, ibises and spoonbills.

New World vultures[തിരുത്തുക]

Order: Cathartiformes   Family: Cathartidae

The New World vultures are not closely related to Old World vultures, but superficially resemble them because of convergent evolution. Like the Old World vultures, they are scavengers, however, unlike Old World vultures, which find carcasses by sight, New World vultures have a good sense of smell with which they locate carcasses.

Osprey[തിരുത്തുക]

Order: Accipitriformes   Family: Pandionidae

Hawks, kites and eagles[തിരുത്തുക]

Order: Accipitriformes   Family: Accipitridae

Accipitridae is a family of birds of prey, which includes hawks, eagles, kites, harriers and Old World vultures. These birds have very large powerful hooked beaks for tearing flesh from their prey, strong legs, powerful talons and keen eyesight.

Caracaras and falcons[തിരുത്തുക]

Order: Falconiformes   Family: Falconidae

Falconidae is a family of diurnal birds of prey, notably the falcons and caracaras. They differ from hawks, eagles and kites in that they kill with their beaks instead of their talons.

Rails, gallinules and coots[തിരുത്തുക]

Order: Gruiformes   Family: Rallidae

Rallidae is a large family of small to medium-sized birds which includes the rails, crakes, coots and gallinules. The most typical family members occupy dense vegetation in damp environments near lakes, swamps or rivers. In general they are shy and secretive birds, making them difficult to observe. Most species have strong legs and long toes which are well adapted to soft uneven surfaces. They tend to have short, rounded wings and tend to be weak fliers.

Cranes[തിരുത്തുക]

Order: Gruiformes   Family: Gruidae

Cranes are large, long-legged and long-necked birds. Unlike the similar-looking but unrelated herons, cranes fly with necks outstretched, not pulled back. Most have elaborate and noisy courting displays or "dances".

Lapwings and plovers[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes   Family: Charadriidae

The family Charadriidae includes the plovers, dotterels and lapwings. They are small to medium-sized birds with compact bodies, short, thick necks and long, usually pointed, wings. They are found in open country worldwide, mostly in habitats near water.

Oystercatchers[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes   Family: Haematopodidae

The oystercatchers are large, obvious and noisy plover-like birds, with strong bills used for smashing or prising open molluscs.

Stilts and avocets[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes   Family: Recurvirostridae

Recurvirostridae is a family of large wading birds, which includes the avocets and stilts. The avocets have long legs and long up-curved bills. The stilts have extremely long legs and long, thin, straight bills.

Sandpipers, curlews, stints, godwits, snipes and phalaropes[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes   Family: Scolopacidae

Scolopacidae is a large diverse family of small to medium-sized shorebirds including the sandpipers, curlews, godwits, shanks, tattlers, woodcocks, snipes, dowitchers and phalaropes. The majority of these species eat small invertebrates picked out of the mud or soil. Different lengths of legs and bills enable multiple species to feed in the same habitat, particularly on the coast, without direct competition for food.

Pratincoles[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes   Family: Glareolidae

Pratincoles have short legs, very long pointed wings and long forked tails. Their most unusual feature for birds classed as waders is that they typically hunt their insect prey on the wing like swallows, although they can also feed on the ground. Their short bills are an adaptation to aerial feeding.

Gulls, terns and skimmers[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes   Family: Laridae

Laridae is a family of medium to large seabirds and includes gulls, terns, kittiwakes and skimmers. They are typically gray or white, often with black markings on the head or wings. They have stout, longish bills and webbed feet.

Skuas[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes   Family: Stercorariidae

Skuas are in general medium to large birds, typically with gray or brown plumage, often with white markings on the wings. They have longish bills with hooked tips and webbed feet with sharp claws. They look like large dark gulls, but have a fleshy cere above the upper mandible. They are strong, acrobatic fliers.

Auks, murres and puffins[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes   Family: Alcidae

The family Alcidae includes auks, murres and puffins. These are short winged birds that live on the open sea and normally only come ashore for breeding.

Pigeons and doves[തിരുത്തുക]

Order: Columbiformes   Family: Columbidae

Pigeons and doves are stout-bodied birds with short necks and short slender bills with a fleshy cere.

Cuckoos, roadrunners and anis[തിരുത്തുക]

Order: Cuculiformes   Family: Cuculidae

The family Cuculidae includes cuckoos, roadrunners and anis. These birds are of variable size with slender bodies, long tails and strong legs. The Old World cuckoos are brood parasites.

True owls[തിരുത്തുക]

Order: Strigiformes   Family: Strigidae

Typical owls are small to large solitary nocturnal birds of prey. They have large forward-facing eyes and ears, a hawk-like beak and a conspicuous circle of feathers around each eye called a facial disk.

Nightjars[തിരുത്തുക]

Order: Caprimulgiformes   Family: Caprimulgidae

Nightjars are medium-sized nocturnal birds that usually nest on the ground. They have long wings, short legs and very short bills. Most have small feet, of little use for walking, and long pointed wings. Their soft plumage is cryptically colored to resemble bark or leaves.

Swifts[തിരുത്തുക]

Order: Apodiformes   Family: Apodidae

The swifts are small birds which spend the majority of their lives flying. These birds have very short legs and never settle voluntarily on the ground, perching instead only on vertical surfaces. Many swifts have very long, swept-back wings which resemble a crescent or boomerang.

Hummingbirds[തിരുത്തുക]

Order: Apodiformes   Family: Trochilidae

Hummingbirds are small birds capable of hovering in mid-air due to the rapid flapping of their wings. They are the only birds that can fly backwards.

Hoopoes[തിരുത്തുക]

Order: Upupiformes   Family: Upupidae

This black, white and pink bird is quite unmistakable, especially in its erratic flight, which is like that of a giant butterfly. It is the only member of its family. The song is a trisyllabic oop-oop-oop, which gives rise to its English and scientific names.

Kingfishers[തിരുത്തുക]

Order: Coraciiformes   Family: Alcedinidae

Kingfishers are medium-sized birds with large heads, long, pointed bills, short legs and stubby tails.

Woodpeckers, sapsuckers and flickers[തിരുത്തുക]

Order: Piciformes   Family: Picidae

Woodpeckers are small to medium-sized birds with chisel-like beaks, short legs, stiff tails and long tongues used for capturing insects. Some species have feet with two toes pointing forward and two backward, while several species have only three toes. Many woodpeckers have the habit of tapping noisily on tree trunks with their beaks.

Tyrant flycatchers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Tyrannidae

Tyrant flycatchers are Passerine birds which occur throughout North and South America. They superficially resemble the Old World flycatchers, but are more robust and have stronger bills. They do not have the sophisticated vocal capabilities of the songbirds. Most, but not all, are rather plain. As the name implies, most are insectivorous.

Shrikes[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Laniidae

Shrikes are passerine birds known for their habit of catching other birds and small animals and impaling the uneaten portions of their bodies on thorns. A typical shrike's beak is hooked, like a bird of prey.

Vireos[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Vireonidae

The vireos are a group of small to medium-sized passerine birds restricted to the New World. They are typically greenish in color and resemble wood warblers apart from their heavier bills.

Jays, crows, magpies and ravens[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Corvidae

The family Corvidae includes crows, ravens, jays, choughs, magpies, treepies, nutcrackers and ground jays. Corvids are above average in size among the Passeriformes, and some of the larger species show high levels of intelligence.

Larks[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Alaudidae

Larks are small terrestrial birds with often extravagant songs and display flights. Most larks are fairly dull in appearance. Their food is insects and seeds.

Swallows and martins[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Hirundinidae

The family Hirundinidae is a group of passerines characterized by their adaptation to aerial feeding. These adaptations include a slender streamlined body, long pointed wings and short bills with a wide gape. The feet are adapted to perching rather than walking, and the front toes are partially joined at the base.

Chickadees and titmice[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Paridae

The Paridae are mainly small stocky woodland species with short stout bills. Some have crests. They are adaptable birds, with a mixed diet including seeds and insects.

Nuthatches[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Sittidae

Nuthatches are small woodland birds. They have the unusual ability to climb down trees head first, unlike other birds which can only go upwards. Nuthatches have big heads, short tails and powerful bills and feet.

Treecreepers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Certhiidae

Treecreepers are small woodland birds, brown above and white below. They have thin pointed down-curved bills, which they use to extricate insects from bark. They have stiff tail feathers, like woodpeckers, which they use to support themselves on vertical trees.

Wrens[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Troglodytidae

Wrens are small and inconspicuous birds, except for their loud songs. They have short wings and thin down-turned bills. Several species often hold their tails upright.

Dippers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Cinclidae

Dippers are small, stout, birds that feed in cold, fast moving streams.

Kinglets[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Regulidae

The kinglets are a small family of birds which resemble the titmice. They are very small insectivorous birds in the genus Regulus. The adults have colored crowns, giving rise to their names.

Locustellidae[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Locustellidae

Acrocephalidae[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Acrocephalidae

Phylloscopidae[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Phylloscopidae

Old World warblers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Sylviidae

The family Sylviidae is a group of small insectivorous passerine birds. They mainly occur as breeding species, as the common name implies, in Europe, Asia and, to a lesser extent, Africa. Most are of generally undistinguished appearance, but many have distinctive songs.

Old World flycatchers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Muscicapidae

This a large family of small passerine birds restricted to the Old World. Species below only occur in North America as vagrants. The appearance of these birds is highly varied, but they mostly have weak songs and harsh calls.

Thrushes[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Turdidae

The thrushes are a group of passerine birds that occur mainly but not exclusively in the Old World. They are plump, soft plumaged, small to medium-sized insectivores or sometimes omnivores, often feeding on the ground. Many have attractive songs.

Mockingbirds and thrashers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Mimidae

The mimids are a family of passerine birds which includes thrashers, mockingbirds, tremblers and the New World catbirds. These birds are notable for their vocalization, especially their remarkable ability to mimic a wide variety of birds and other sounds heard outdoors. The species tend towards dull grays and browns in their appearance.

Starlings[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Sturnidae

Starlings are small to medium-sized passerine birds. They are medium-sized passerines with strong feet. Their flight is strong and direct and they are very gregarious. Their preferred habitat is fairly open country, and they eat insects and fruit. Plumage is typically dark with a metallic sheen.

Accentors[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Prunellidae

The accentors are small, fairly drab birds with thin sharp bills superficially similar, but unrelated to, sparrows. They are endemic to the Palearctic and only appear in North America as a vagrant.

Wagtails and pipits[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Motacillidae

Motacillidae is a family of small passerine birds with medium to long tails. They include the wagtails, longclaws and pipits. They are slender, ground feeding insectivores of open country.

Waxwings[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Bombycillidae

The waxwings are a group of birds with soft silky plumage and unique red tips to some of the wing feathers. In the Bohemian and cedar waxwings, these tips look like sealing wax and give the group its name. These are arboreal birds of northern forests. They live on insects in summer and berries in winter.

Silky-flycatchers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Ptiliogonatidae

The silky-flycatchers are a small family of passerine birds which occur mainly in Central America, although the range of one species extends to central California. They are related to waxwings and like that group, have soft silky plumage, usually gray or pale-yellow. They have small crests.

Longspurs and snow buntings[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Calcariiidae

Wood warblers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Parulidae

The wood warblers are a group of small often colorful passerine birds restricted to the New World. Most are arboreal, but some like the ovenbird and the two waterthrushes, are more terrestrial. Most members of this family are insectivores.

American sparrows, towhees, juncos and longspurs[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Emberizidae

Emberizidae is a large family of passerine birds. They are seed-eating birds with distinctively shaped bills. In Europe, most species are called buntings. In North America, most of the species in this family are known as sparrows, but these birds are not closely related to the Old World sparrows which are in the family Passeridae. Many emberizid species have distinctive head patterns. There are 275 species worldwide, 60 North American species and 30 Alaska species.

Cardinals, saltators and grosbeaks[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Cardinalidae

The cardinals are a family of robust, seed-eating birds with strong bills. They are typically associated with open woodland. The sexes usually have distinct plumages.

Icterids[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Icteridae

The icterids are a group of small to medium-sized, often colorful passerine birds restricted to the New World and include the grackles, New World blackbirds and New World orioles. Most species have black as a predominant plumage color, often enlivened by yellow, orange or red.

Fringilline finches, cardueline finches and allies[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Fringillidae

Finches are seed-eating passerine birds, that are small to moderately large and have a strong beak, usually conical and in some species very large. All have twelve tail feathers and nine primaries. These birds have a bouncing flight with alternating bouts of flapping and gliding on closed wings, and most sing well.

Old World sparrows[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes   Family: Passeridae

Old World sparrows are small passerine birds. In general, sparrows tend to be small plump brownish or grayish birds with short tails and short powerful beaks. Sparrows are seed eaters, but they also consume small insects.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]