അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ജില്ലകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

2020 ജൂലൈ വരെയുള്ള കണക്കിൽ , അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ 26 ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ ജില്ലകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും വിവിധ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ജില്ലകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയതും നിലവിൽ സാധുതയുള്ളതുമായ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടം, ഏറ്റവും പുതിയ പുതിയ ജില്ലകൾ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് അവസാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, ബാഹ്യ ലിങ്കുകളിലാണ്

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

Year of formation of districts in Arunachal Pradesh
1965 [5] Kameng, Subansiri, Siang, Lohit and Tirap
1980 [9] Lower Subansiri, Upper Subansiri, Lohit, Dibang Valley, East Siang, West Siang, East Kameng, West Kameng, Tirap
1984 [10] Tawang
1987 [11] Changlang
1992 [12] Papum Pare
1994 [13] Upper Siang
2001 [15] Kurung Kumey, Lower Dibang Valley
2004 [16] Anjaw
2012 [17] Longding
2014 [18] Namsai
2015 [20] Kra Daadi, Siang
2017 [22] Lower Siang, Kamle
2018 [25] Pakke-Kessang, Lepa-Rada, Shi-Yomi
Numbers in brackets represent total number of districts in the state

1965 സെപ്റ്റംബറിൽ വടക്ക്-കിഴക്കൻ അതിർത്തി ഏജൻസിയുടെ നിയന്ത്രണം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറിയപ്പോൾ അതിന്റെ അഞ്ച് ഡിവിഷനുകൾ, കമേങ്, സുബൻസിരി, സിയാങ്, ലോഹിത്, തിരാപ്പ് എന്നിവ ഓരോ ജില്ലകളായി. അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നിരവധി പുതിയ ജില്ലകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു:

 • 1980 മെയ് 13-ന് സുബൻസിരി ജില്ലയെ രണ്ട് ജില്ലകളായി വിഭജിച്ചു: ലോവർ സുബൻസിരി ജില്ല, അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ല . അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ലയിൽ പഴയ ഡപോറിജോ സബ് ഡിവിഷനും ലോവർ സുബൻസിരി ജില്ലയും മുൻകാല സുബൻസിരി ജില്ലയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. [1]
 • 1980 ജൂൺ ഒന്നിന്,
 1. ലോഹിത് ജില്ലയെ രണ്ട് ജില്ലകളായി: വിഭജിച്ചു। ലോഹിത് ജില്ല, ദിബാംഗ് വാലി ജില്ല . [2]
 2. സിയാങ് ജില്ലയെ രണ്ട് ജില്ലകളായി വിഭജിച്ചു: കിഴക്കൻ സിയാങ് ജില്ലയും പടിഞ്ഞാറൻ സിയാങ് ജില്ലയും . [3]
 3. കമെങ് ജില്ലയിലെ സെപ്പ, ബോംഡില എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ യഥാക്രമം കിഴക്കൻ കമെങ് ജില്ലയായും പടിഞ്ഞാറൻ കമെങ് ജില്ലയായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. [4] [5]
 • 1987-ൽ, പഴയ തിരാപ്പ് ജില്ലയെ രണ്ട് ജില്ലകളായി വിഭജിച്ചു: തിരാപ്പ് ജില്ലയും ചാംഗ്ലാങ് ജില്ലയും . [7]
 • 1992 സെപ്റ്റംബർ 22-ന്, പഴയ ലോവർ സുബൻസിരി ജില്ല വീണ്ടും ലോവർ സുബൻസിരി ജില്ലയായും പാപും പാരെ ജില്ലയായും വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. [8]
 • 1994 നവംബർ 23-ന് അപ്പർ സിയാങ് ജില്ലയെ കിഴക്കൻ സിയാങ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ചു. [9]
 • 2001 ഏപ്രിൽ 1-ന് കുറുങ് കുമേ ജില്ലയെ പഴയ ലോവർ സുബൻസിരി ജില്ലയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി. [10]
 • 2001 ഡിസംബർ 16-ന് ദിബാംഗ് വാലി ജില്ലയെ ദിബാംഗ് താഴ്‌വര ജില്ലയായും ലോവർ ദിബാംഗ് വാലി ജില്ലയായും വിഭജിച്ചു. [2]
 • 2004 ഫെബ്രുവരി 16-ന്, അഞ്ജാവ് ജില്ല പഴയ ലോഹിത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ചു. [11]
 • 2012 മാർച്ച് 19 ന്, പഴയ തിരാപ്പ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലോംഗ്ഡിംഗ് ജില്ല രൂപീകരിച്ചു. [12]
 • 2014 നവംബർ 25-ന്, പഴയ ലോഹിത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നംസായി ജില്ല വിഭജിച്ചു.
 • 2015 ഫെബ്രുവരി 7-ന്, പഴയ കുറുങ് കുമേ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ക്രാ ദാദി ജില്ല വിഭജിച്ചു . [13]
 • 2015 നവംബർ 27-ന് കിഴക്കൻ സിയാങ്, പടിഞ്ഞാറൻ സിയാങ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ സിയാങ് ജില്ല രൂപീകരിച്ചു. [14]
 • 2017 സെപ്റ്റംബർ 22-ന്, ലോവർ സിയാങ് ജില്ല, പടിഞ്ഞാറൻ സിയാങ്, ഈസ്റ്റ് സിയാങ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ചു. [15] [16]
 • 2017 ഡിസംബർ 4-ന്, ലോവർ സുബൻസിരി ജില്ലയിൽ നിന്നും അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ലയിൽ നിന്നും കാംലെ ജില്ല എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ജില്ല സൃഷ്ടിച്ചു, അതിന്റെ ആസ്ഥാനം രാഗയിലാണ് . ലോവർ സുബൻസിരി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രാഗയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർക്കിളുകൾ (ഇത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായിരിക്കും), കുംപോറിജോ, ഡോല്ലുങ്മുഖ് സർക്കിളുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ലയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർക്കിളുകൾ ഗെപെൻ സർക്കിൾ, പുച്ചിഗെക്കോ സർക്കിൾ, സിംഗിൾ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റിലെ സിഗെൻ സുബൻസിരി സംഗമത്തിൽ നിന്ന് ലിഗു, ലിറുക് അതിർത്തികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 25 രാഗ മണ്ഡലത്തിൽ പെടുന്ന ദപോരിജോ സദർ എന്നിവ ആയിരിക്കും. [ അവലംബം ആവശ്യമാണ് ]
 • 2018 ഓഗസ്റ്റ് 30-ന്, ഇനിപ്പറയുന്ന 3 പുതിയ ജില്ലകൾ രൂപീകരിച്ചു:
 1. പക്കെ-കെസാങ്, സെയ്ജോസ, പിജിരിയാങ്, പാസ്സ വാലി, ഡിസിംഗൻ പാസോ എന്നീ അഞ്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളുള്ള കിഴക്കൻ കാമെംഗ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലെമ്മിയിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനവുമായി പക്കെ-കെസാംഗ് രൂപീകരിച്ചു.
 2. ലോവർ സിയാങ് ജില്ലയെ വിഭജിച്ച് ബസാർ ആസ്ഥാനവും ടിർബിൻ, ബസാർ, ഡാറിംഗ്, സാഗോ എന്നിങ്ങനെ 4 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളുമായാണ് ലെപ -റഡ സൃഷ്ടിച്ചത്.
 3. പടിഞ്ഞാറൻ സിയാങ് ജില്ലയെ വിഭജിച്ച് ടാറ്റോ ആസ്ഥാനവും 4 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളായ മെചുക, ടാറ്റോ, പിഡി, മണിഗോംഗ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഷി-യോമി സൃഷ്ടിച്ചു.

ഭരണപരമായ സജ്ജീകരണം[തിരുത്തുക]

 


</br>അരുണാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകൾ ഭരണപരമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ യൂണിറ്റുകളാണ്, ഓരോന്നിനും ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓഫീസർ, ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

ജില്ലകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്രകാരമാണ്: [17]

Code District Headquarters Population

(2011)[18]
Area

(km2)
Density

(/km2)
Year

created
Map
AJ Anjaw Hawai 21,089 6,190 3 2004
CH Changlang Changlang 147,951 4,662 32 1987
Kamle Raga 22,256 200 111.28 2017
Kra Daadi Jamin 22,290 2,202 10 2015
Kurung Kumey Koloriang 89,717 8,818 10 2001
Lepa-Rada Basar 2018
EL Lohit Tezu 145,538 2,402 61 1980
LD Longding Longding 60,000 1,200[19] 50[19] 2012
Namsai Namsai 95,950 1,587 60 2014
Pakke-Kessang Lemmi 2018
PA Papum Pare Yupia 176,385 2,875 61 1992
Shi-Yomi Tato 13,310 2,875 4.6 2018
Siang Boleng 31,920 2,919 11 2015
TA Tawang Tawang Town 49,950 2,085 24 1984
TI Tirap Khonsa 111,975 2,362 47 1965
UD Lower Dibang Valley Roing 53,986 3,900 14 2001
Dibang Valley Anini 7,948 9,129 1 2001
EK East Kameng Seppa 78,413 4,134 19 1980
WK West Kameng Bomdila 87,013 7,422 12 1980
ES East Siang Pasighat 99,019 4,005 25 1980
Lower Siang Likabali 80,597 2017
US Upper Siang Yingkiong 33,146 6,188 5 1994
WS West Siang Aalo 112,272 8,325 12 1980
LB Lower Subansiri Ziro 82,839 3,460 24 1980
UB Upper Subansiri Daporijo 83,205 7,032 12 1980
Itanagar 122,930 200 2022

പുതിയ ജില്ലകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • നിലവിലുള്ള പാപം പാറെ ജില്ലയെ വിഭജിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം:
  • സഗലി, ലെപോരിയാങ്, പരാങ്, മെൻഗിയോ എന്നീ നിലവിലുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട സഗലി ജില്ല[ അവലംബം ആവശ്യമാണ് ]
 • നിലവിലുള്ള 3 ജില്ലകളുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഇന്തോ-ചൈന അതിർത്തി ഉപവിഭാഗങ്ങളായ കുറുങ് കുമേ ജില്ല, ക്രാ ദാദി ജില്ല, അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ല എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ "നോർത്ത് സുബൻസിരി ജില്ല" സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം. നിർദ്ദിഷ്ട "നോർത്ത് സുബൻസിരി ജില്ല" എന്നത് " കുറുങ് കുമേ ജില്ലയിൽ" നിന്നുള്ള സാർലി, ഡാമിൻ എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്; "ക്രാ ദാദി ജില്ലയിൽ" നിന്നുള്ള പിപ്‌സോറാങ്ങിന്റെയും ലോംഗ്ഡിംഗ് കോളിംഗിന്റെയും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ; കൂടാതെ "അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ലയിൽ" നിന്ന് ടാക്സിംഗ്, ലൈമിംഗ്, നാച്ചോ, സിയം എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങളും. [ അവലംബം ആവശ്യമാണ് ]
 • നിലവിലുള്ള 2 ജില്ലകളുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി ഉപവിഭാഗങ്ങളായ അഞ്ജാവ് ജില്ല, ലോഹിത് ജില്ല എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ "ഹയുലിയാങ് ജില്ല" സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം. നിർദിഷ്ട "ഹയുലിയാങ് ജില്ല" "ലോഹിത് ജില്ല" യുടെ നിലവിലുള്ള തേസു സർക്കിളിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും; കൂടാതെ " അഞ്ചാവ് ജില്ല"യിലെ ഹയുലിയാങ്, മെറ്റെംഗ്ലിയാങ്, ചഗ്ലഗാം, ഗോലിയാങ് എന്നിവയുടെ നിലവിലുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങളും. [ അവലംബം ആവശ്യമാണ് ]
 • നിലവിലുള്ള ചാങ്‌ലാംഗ് ജില്ലയെ വിഭജിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അധിക "റിമ ജില്ല" സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള 2017 നിർദ്ദേശം മിയാവോയിലെ ആസ്ഥാനം. നിർദിഷ്ട "റിമ ജില്ല" നിലവിൽ "ചാംഗ്ലാംഗ് ജില്ലയിൽ" നിന്ന് ദിയുൻ, ബോർഡുംസ, ഖർസാംഗ്, ജയ്റാംപൂർ, നമ്പോങ്, റിമ- പുടക് ( തിഖാക്ക് ), മിയാവോ, വിജോയ്നഗർ എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അതേ മാസം തന്നെ ചാങ്‌ലാങ് പീപ്പിൾസ് ഫോറം ഇതിനെ ഏകകണ്ഠമായി എതിർത്തു. [20] [21]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "District Census Handbook, Lower Subansiri" (PDF). Government of India. 16 June 2014.
 2. 2.0 2.1 "District Census Handbook, Lower Dibang Valley" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. xix.
 3. "District Census Handbook, East Siang" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 4. "District Census Handbook, East Kameng" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 5. "District Census Handbook, West Kameng" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 6. "District Census Handbook, Tawang District" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 7. "District Census Handbook, Changlang" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 8. "District Census Handbook, Papum Pare" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 9. "District Census Handbook, Upper Siang" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 10. "District Census Handbook, Kurung Kumey" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 11. "District Census Handbook, Anjaw" (PDF). Government of India. 16 June 2014. p. 8.
 12. Gwillim, Law (2016). "India Districts". www.statoids.com.
 13. "Arunachal Pradesh carves out new district". The Times of India. 9 February 2015.
 14. "Siang becomes 21st district of Arunachal". The Arunachal Times. 28 November 2015.
 15. Lepcha, Damien (23 September 2017). "Lower Siang starts functioning". The Telegraph India.
 16. "Khandu Cabinet approves Operation of Lower Siang District with HQ Likabali". Arunachal24.in. 22 September 2017.
 17. "State Profile of Arunachal Pradesh" (PDF). Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. 2014. pp. 12–15. Archived from the original (PDF) on 2017-12-15. Retrieved 2023-01-12.
 18. "District Census 2011". Census2011.co.in.
 19. 19.0 19.1 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Longding എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 20. Zauing, Pisi (11 February 2017). "Consensus reached on creation of new district". The Arunachal Times.
 21. "Civil society opposes creation of proposed Namdapha/Rima dist". The Arunachal Times. 18 February 2017.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]