അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Historia animalium, one of Aristotle's books on biology. 12th century manuscript
Among Aristotle's many observations of marine biology was that the octopus can change colour when disturbed.

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം Aristotle's biology ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. ഇവ ക്രമമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ദത്തങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിലൂടെയും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ നിലനിന്നത്. പ്രധാനമായും ജന്തുശാസ്ത്രപഠനങ്ങളാണിതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ലെബോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചപ്പോൾ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളാണു ഇവയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. അവിടെയുള്ള പിറ ലഗൂണിനെ സംബന്ധിച്ച സമുദ്രജീവശാസ്ത്രവിവരണങ്ങളാണിവ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തത്ത്വങ്ങളാണിവയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

സംവിധാനം[തിരുത്തുക]

ആത്മാവ്[തിരുത്തുക]

The structure of the souls of plants, animals, and humans, according to Aristotle, where humans are unique in having all three types of soul.

രീതി[തിരുത്തുക]

Scientific style[തിരുത്തുക]

Aristotle inferred growth laws from his observations on animals, including that brood size decreases with body mass, whereas gestation period increases. He was correct in these predictions, at least for mammals: data are shown for mouse and elephant.

വർഗ്ഗീകരണം[തിരുത്തുക]

The khalkeus (John Dory) was one of the many fish named by Aristotle.

സ്വാധീനം[തിരുത്തുക]

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]