അഭിലംബം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു വസ്തുവിന് ലംബമായ രേഖയോ രശ്മിയോ സദിശമോ ആണ് ജ്യാമിതിയിൽ അഭിലംബം (Normal, നോർമൽ) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണമായി ദ്വിമാന ജ്യാമിതിയിൽ ഒരു വക്രത്തിലെ നിർദ്ദിഷ‌ട ബിന്ദുവിലേയ്ക്കുളള അഭിലംബം ആ ബിന്ദുവിൽക്കൂടിയുളള സ്പർശരേഖയ്ക്ക് ലംബമായിരിക്കും.

ത്രിമാന ജ്യാമിതിയിൽ ഒരു പ‌്രതലത്തിലെ P എന്ന ബിന്ദുവിലേയ്ക്കുളള അഭിലംബം ആ പ്രതലത്തിന്റെ സ്പർശപ്രതലത്തിന് ലംബമായ ഒരു സദിശമായിരിക്കും. ഒരു പ്രതലത്തിന് അഭിലംബമായ രേഖ, ഒരു ബലത്തിന്റെ ലംബാംശം, അഭിലംബ സദിശങ്ങൾ (Normal Vectors) എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അഭിലംബം എന്ന വാക്ക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഒരു ബഹുഭുജത്തിലേയ്ക്കുളള രണ്ട് അഭിലംബ സദിശങ്ങൾ
ഒരു പ്രതലത്തി ലെ ബിന്ദുവിലേയ്ക്കുളള അഭിലംബം എന്നാൽ ആ പ്രതലത്തിന്റെ സ്പർശപ്രതലത്തിലെ അതേ ബിന്ദുവിലേയ്ക്കുളള അഭിലംബം ആയിരിക്കും.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഭിലംബം&oldid=3380788" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്