അധികേരളമഗ്ര്യഗിര (ശ്ലോകം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

''അധികേരളമഗ്ര്യഗിരഃ കവയഃ  

കവയന്തു വയന്തു വതാൻവിനുമഃ

പുളകോൽഗമകാരിവചഃപ്രസരഃ

പുനമേവപുനഃ പുനരാസ്തുമഹേ.''