അടിയന്തര ടെലിഫോൺ നമ്പർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പല രാജ്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ടെലിഫോൺ സം‌വിധാനത്തിൽ പൊതുവായ ഒരു നമ്പർ അത്യാഹിത നമ്പറായി ഉപയോഗിക്കുതിനെയാണ്‌ അടിയന്തര ടെലിഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും അത്യാഹിത സമയത്ത് സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന്‌ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്‌ ഇത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഈ അടിയന്തര നമ്പർ വ്യത്യസ്തമാണ്. എങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തുവക്കാനും, ഡയൽ ചെയ്യുവാനും പറ്റുന്നവിധത്തിലുള്ള ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയായിരിക്കും ഇത്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ നമ്പർ പലതായിരിക്കും.

അത്യാഹിത നമ്പറും മൊബൈൽ ഫോണുകളും[തിരുത്തുക]

എല്ലാ വിധ ജി.എസ്.എം., സി.ഡി.എം.എ മൊബൈൽ വഴിയും അത്യാഹിത നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യാനുള്ള സം‌വിധാനം ഉണ്ട്. എല്ലാ സിം കാർഡുകളിലും ഈ അത്യാഹിത നമ്പരുകൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ നമ്പറുകൾ ഡയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അത്യാഹിത കാൾ ആണ്‌ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഈ നമ്പർ നെറ്റ്‌വർക്കിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ പോകില്ലെങ്കിൽ സേവന ദാതാക്കളുടെ അത്യാഹിത നമ്പർ വഴി അതത് അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാൾ പോകുന്നു.

ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വിധ ജി.എസ്.എം. ഫോണുകളിലും ഫോൾ ലോക് ആയിരിക്കുമ്പോഴും അത്യാഹിത നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിം കാർഡ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഒരു അത്യാഹിത കാൾ ഡയൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. മിക്ക ജി.എസ്.എം. മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും അത്യാഹിത നമ്പർ 112, 999 and 911 എന്നിവയായിരിക്കും.[1] അത് പോലെ തന്നെ അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ ജി.എസ്.എം. മൊബൈൽ ദാതാക്കൾ നൽകുന്ന സിം കാർഡുകളിൽ ആ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേക അത്യാഹിത നമ്പറും (ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ) പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ചില ജി.എസ്.എം. നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അത്യാഹിത ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ പ്രധാനമായും 112, 911, 118, 119, 000, 110, 08, and 999 എന്നീ നമ്പറുകളാണ്‌ ഡയൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ജി.എസ്.എം. നെറ്റ്വർക്കുകൾ സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെ അത്യഹിത കാളുകൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല. കൂടാതെ സിം കാർഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്‌.

അത്യാഹിത നമ്പറും ഐ.പി നെറ്റ്വർക്കും[തിരുത്തുക]

ജനുവരി 2008, ൽ ഇന്റർനെറ്റ് എൻ‌ജിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോർഴ്സ് IETF ഐ.പി ഡാറ്റ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ അത്യാഹിത കാൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ആർ.എഫ്.സി അംഗീകരിച്ചു.[2]


അത്യാഹിത നമ്പറുകൾ[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്ക[തിരുത്തുക]

രാജ്യം പോലീസ് മെഡിക്കൽ ഫയർ കുറിപ്പുകൾ
 Algeria 17 14 14 Counter Terrorist Unit - 1548; support for children - 3033.
 Chad 17 18
 Djibouti 17 18
 Egypt 122 123 180 Tourist Police - 126; Traffic Police - 128; Electricity Emergency - 121; Natural Gas Supply Emergency - 129.
 Ghana 191 193 192 999 for any of the 3 services.
 Mali 17 15 18
 Morocco City 19
Country 177
15 15
 Nigeria 199 199 199 199 for any of the 3 services.
 South Africa 10111 10177 10111 112 from mobile phones (soon also from fixed line phones).
 Tunisia 197 190 198 National guard - 193.
 Rwanda 112
 Uganda 999
 Sudan 999 999 999 Traffic Police 777777
 Sierra Leone 019 999
 Zambia 999 991 993 112 from mobile phones (see www.zambiatourism.com/travel/listings/emergency.htm).
 Zimbabwe 995 994 993 999 for any of the 3 services. 112 from mobile phones

ഏഷ്യ[തിരുത്തുക]

രാജ്യം പോലീസ് മെഡിക്കൽ ഫയർ കുറിപ്പുകൾ
 Bangladesh 999 For the cities of Dhaka and Chittagong only (Dhaka Metropolitan Police - "999" and Chittagong Metropolitan Police-"999")
 Bahrain 999
 China Patrol: 110

Traffic: 122

120 119 Traffic accident - 122.
999 for private ambulance service in Beijing, along with government owned ambulance service 120.
 Myanmar 199
 Hong Kong 999 992 (fax on fixed line; SMS on mobile phones – latter being only available to subscribers with disabilities); 112 from mobile phones (routes to any network service)
 Taiwan 110 119
 India 100 102,108,104 101 Traffic police - 103.
112 from any GSM handsets are redirected to the local emergency number.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
Central Govt of India designate 108 as the national emergency contact number for Police, Medical and Fire emergencies.
Central Govt of India designate 104 as the Andhra pradesh state health advice emergency contact number for Medical emergencies.
 Indonesia 110 118/119 113 Search and rescue team - 115; Natural disaster - 129; Electricity - 123; Mobile phone and satellite phone emergency number - 112.
 Iran 110 115 125 110 also serves as general relay. 112 also works for all emergencies from mobile phones.
 Israel 100 101 102 112 also works for all emergencies from mobile phones.
103 IEC.
106 For municipal hazards which are not emergencies, works in any municipality.
 Japan 110 119 Emergency at sea - 118.
 South Korea 112 119 National security hotline - 111; Reporting spies - 113; Reporting a child, mentally handicapped, or elderly person wandering - 182 (missing child report hotline); 114 connects to the phone service provider.
 Kuwait 112
 Lebanon 112/999 140 175
 Macau 999

318

 Maldives 102 Civil defence - 118; Police service - 119 can be dialed from mobile phones.
 Malaysia 999 The worldwide emergency number for GSM mobile phones, 112 are redirected to the 999 call centre.
 Mongolia 102 103 101 100
 Nepal 100/103 101
 Oman 9999
 Pakistan 15/1122 115 16 15/1122 can be used to redirect to any service. 112 from any GSM handset will forward to the local emergency number.
 Philippines 117 112 and 911 redirect to 117. 112 and 911 can be dialed from mobile phones. 117 may also be texted from mobile phones. 136 for motorist assistance (Metro Manila only), 163 for child abuse (Bantay Bata)
 Qatar 999
 Saudi Arabia 999 997 998 Traffic police - 993; Rescue emergency - 911, 112 or 08
 Singapore 999 995 Foreign travellers in Singapore with roaming hand phone facilities can dial either the 112 or 911 emergency numbers to reach an Emergency Call Centre in Singapore.
 Sri Lanka 119 or 118 110 111 Accident service - 11-2691111.
 Syria 112 110 113
 Thailand 191 1669 199 Bangkok EMS Command Center - 1646 (Bangkok only), Tourist Police "1155" (English speaking emergency and routine assistance).
 United Arab Emirates 999 or 112 998 or 999 997
 Vietnam 113 115 114

യൂറോപ്പ്[തിരുത്തുക]

ജി.എസ്.എം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യൂറോപ്പിലെ സേവനദാതാക്കളിൽ പൊതുവായ അത്യാഹിത നമ്പർ 112 (following Directive 2002/22/EC - Universal Service Directive) ആണ്.[3][4][5][6]

രാജ്യം പോലിസ് മെഡിക്കൽ ഫയർ കുറിപ്പുകൾ
 Albania 129 127 128 Road police - 126
 Austria 112 Police - 133; Ambulance - 144; Fire - 122; Gas leaks - 128; Alpine rescue - 140; On-duty medical unit - 141; crisis-hotline - 142; support for children and teens - 147.
 Belarus 102 103 101 Gas leaks - 104; also 112 is being redirected to 101 on velcom GSM-operator mobile phones.
 Belgium 112 Police - 101; Ambulance / Firebrigade - 100; Missing children - 110; Mental problems/suicide - 106.
 Bosnia and Herzegovina 122 124 123 From mobile phones, dial the international emergency numbers 112, 911 and 08 for information about the local emergency numbers that are to be dialed (122, 123 and 124).
 Bulgaria 112 Police - 166, Ambulance - 150; Fire - 160.
 Croatia 92 112 Ambulance - 94; Fire - 93; Road help - 987.
 Cyprus 112 Alternative numbers: 199
 Czech Republic 112 Police - 158; Ambulance - 155; Fire - 150; Municipal police - 156.
 Denmark 112 Nearest Police (non-urgent) - 114.
 Estonia 112 Police - 110.
 Faroe Islands 112
 Finland 112
 France 112 Police - 17; Hospital-based Ambulance (SAMU) - 15; Fire Service-based Ambulance - 18; Fire - 18. 112 calls are answered by 15 or 18 dispatchers, depending on the caller's location. 115 for homeless.
 Germany 112 Police - 110; 116116 Block Emergency Electronic Authorisation e.g. credit cards
 Greece 112 Police - 100; Ambulance - 166; Fire - 199; Forest fire - 191; Coast guard emergency intervention - 108; Counter-narcotics immediate intervention - 109.
 Hungary 112 Police - 107; Ambulance - 104; Fire - 105.
 Iceland 112 Police in Reykjavík Capital Area Non-urgent - 4441000
 Ireland 999 (or 112 also works) 112 was recently introduced to meet EU requirements, The Irish telephone directory says "Dial 999 or 112 and ask for the emergency service you require". Gas leak: 1850 20 50 50, ESB (electric) emergencies 1850 372 999. Note: 112 calls will be redirected to 999.
 Italy 112 Ambulance - 118; Fire - 115; (State Police) - 113; (Carabinieri) - 112; (Forest Service) - 1515; Guardia di Finanza (Customs/Financial Police) - 117; Coast guard - 1530
 Kazakhstan 112 Police - 102; Ambulance - 103; Fire - 101; Gas leaks 104.
 Kosovo 911 The previous number used to be 112 like all ex-Yugoslav states, as of 2008 the number was changed to 911 for all emergency services.
 Latvia 112 Police - 02; Ambulance - 03; Fire - 01; Gas leaks - 04.
 Lithuania 112 Police - 02 / 102 / 022; Ambulance - 03/ 103 / 033; Fire - 01 / 101 / 011. The non-112 numbers are for separate emergency services differ in distinct telecommunications networks, whereas 112 is available on all networks.
 Luxembourg 112 Police - 113.
 Republic of Macedonia 112 Police - 192; Ambulance - 194; Fire - 193.
 Malta 112 Previously: Police 191; Ambulance 196; Fire 199.
 Moldova 902 903 901 112 is being implemented by 2010.
 Monaco 112 Police - 17, Ambulance, severe - 15; Ambulance, less severe - 18, Fire - 18. 112 calls are answered by 15 or 18 dispatchers, depending on the caller's location. 115 for homeless.
 Montenegro 112 Police - 122; Ambulance - 124; Fire - 123.
 Netherlands 112 Formerly 06-11. Police (non-urgent) - 0900-8844. Also 911 is being redirected to 112 on GSM mobile phones.
 Norway 112 113 110 Police (non-urgent) - 02800.
 Poland 112 Police - 997; Ambulance - 999; Fire - 998; Municipal wardens - 986; natural gas/LPG emergencies - 992.
 Portugal 112 Forest fire 117
 Romania 112 Former short numbers: (Police) - 955; Ambulance - 961; (Firefighters) - 981; (Gendarmerie) - 956; Civil Protection - 982; Family Violence - 983
 Russia 112 Police (until 2012) - 02; Ambulance (until 2012) - 03; Fire (until 2012) 01; Gas leaks -04.
 San Marino 113 118 115
 Serbia 112 Police - 92; Ambulance - 94; Fire - 93
 Slovakia 112 Police - 158; Ambulance - 155; Fire - 150
 Slovenia 113 112
 Spain 112 National - 091; Local Police - 092; Ambulance - 061; Fire - 080,085; Civil Guard - 062; Mossos d'Esquadra (Catalan police) 088
 Sweden 112 (911 works as well) Non-urgent police - 11414
 Switzerland 112 Police - 117; Ambulance - 144; Fire - 118; Poison - 145; Road emergency - 140; Psychological support (free and anonymous) - 143; Psychological support for teens and children (free and anonymous) - 147; Helicopter air-rescue (Rega) - 1414 or by radio on 161.300 MHz; Air rescue (Air Glaciers) (in Valais only) - 1415.[7]
 Turkey 155 112 110 Gendarmerie - 156; Coast Guard - 158
 Ukraine 112 Police - 102; Ambulance - 103; Fire - 101; Gas leaks - 104.
 United Kingdom 999 or 112 In 2006 101 was made available as a non-emergency, non-free number for police and local authorities in a small number of areas in England and Wales. Gas emergency 0800 111 999
 Vatican City 113 118 115

ആസ്ത്രേലിയ - ഓഷ്യാന[തിരുത്തുക]

രാജ്യം പോലീസ് മെഡിക്കൽ ഫയർ കുറിപ്പുകൾ
 Australia 000
From a mobile phone - 112 or 000

State Emergency Service (ACT, VIC, NSW, QLD, SA) - 132 500; SES (WA) - 1300 130 039;
From a Textphone/TTY call the National Relay Service on 106;
Non-emergency police - 131 444;
Crime Stoppers - 1800 333 000;
Threats to national security - 1800 123 400;

 Fiji 911 9170
 New Zealand 111 Urgent but not emergency police/traffic number *555 (from mobile phones only). Redirect connects many popular foreign emergency numbers. From mobile phones, the international emergency numbers 112, 911 and 08 also work. The 0800 161616 TTY and 0800 161610 fax numbers are operated by the police for all three services.
 Solomon Islands 999 There are also local numbers for each service in each urban centre. These local numbers may be quicker than dialling 999.[8]
 Vanuatu 112

വടക്കേ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]

രാജ്യം പോലീസ് മെഡിക്കൽ ഫയർ കുറിപ്പുകൾ
 Canada 911 Non-emergency 311 in certain areas. Some rural areas still lack 911 service. Also 112 is being redirected to 911 on GSM mobile phones.
 Greenland 112 112 only works from mobile phones, fixed line phones has to call the local police or hospital.
 Mexico 066, 060, or 080 Some regions redirect 911 calls to the proper number.
 Saint Pierre and Miquelon 17 15 18
 United States of America 911 Various services available through regional or national N11 codes (ex: 311 non-emergency police) in certain areas. Some rural areas still lack 911 service. Also 112 is being redirected to 911 on GSM mobile phones.[9]

മദ്ധ്യ അമേരിക്കയും, കരീബിയനും[തിരുത്തുക]

രാ‍ജ്യം പോലീസ് മെഡിക്കൽ ഫയർ കുറിപ്പുകൾ
 Guatemala 110 120 123 Note: The number 911 exists but this is only for Private Services like Medical Insurance.
 El Salvador 911
 Costa Rica 911
 Panama 911
 Barbados 211 511 311 References: Police Archived 2003-03-07 at the Wayback Machine., Ambulance[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി], Fire Archived 2008-12-01 at the Wayback Machine.
 Cayman Islands 911
 Dominican Republic 911 or 112
 Jamaica 119 110
 Trinidad and Tobago 999 990
 Nicaragua 118
 Honduras 199

തെക്കേ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]

രാജ്യം പോലീസ് മെഡിക്കൽ ഫയർ കുറിപ്പുകൾ
 Argentina 101 107 100 Emergency dispatcher for Buenos Aires (city), Santa Fe (city), Rosario (city), Salta and Buenos Aires (provinces) 911.
 Bolivia 110 118 119
 Brazil 190 192 193 Federal highway police 191; federal police 194; civil police 197; state highway police 198; civil defense 199; human rights 100; emergency number for Mercosul area 128; 112 will be redirected to 190 when dialed from mobile phones and 911 will also be redirected to the police number (190) See also: Brazilian telephone numbering plan#Public utility.
 Chile 133 131 132
 Colombia 112 or 123 (landlines and mobile phones) Traffic accidents 127, GAULA (anti-kidnapping) 165. More specialized three-digit numbers are available; check the local Yellow Pages for more information.
156 132 119
 Ecuador 911 (landlines and mobile phones) All types of emergencies in Guayaquil (112 landlines, *112 mobile phones), traffic accidents in Guayaquil 103, red cross 131.
101 911 102
French Guyana 17 15 18
 Guyana 911 913 912
 Paraguay 911
 Peru 105 117 116 Civil defense (disasters) 115 - Domestic violence helpline 100
 Suriname 115
 Uruguay 911
 Venezuela 171

Notes[തിരുത്തുക]

  1. "Guidelines to select Emergency Number for public telecommunications networks" (PDF). International Telecommunications Union. 15 May 2008. p. 4. Archived from the original (PDF) on 2012-02-14. Retrieved 5 April 2009.
  2. "RFCs prepare for Internet emergency calls". blog.anta.net. 8 January 2008. ISSN 1797-1993. Archived from the original on 2011-07-26. Retrieved 8 January 2008.
  3. "European Radiocommunications Office". Archived from the original on 2008-09-10. Retrieved 2010-04-22.
  4. European Union
  5. SOS 112 Europe
  6. Latest status on E-112 initiative: http://www.esafetysupport.org/en/esafety_activities/28_recommendations/)
  7. "Swisscom: Emergency numbers". Archived from the original on 2008-12-01. Retrieved 2010-04-22.
  8. White Pages 2008, Solomon Islands Telephone Directory, p1
  9. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-06-30. Retrieved 2010-04-22.


പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അടിയന്തര_ടെലിഫോൺ_നമ്പർ&oldid=3800911" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്