അക്കൊമഡേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

അക്കൊമഡേഷൻ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെ പറയുന്ന എന്തിനെയും വിവക്ഷിക്കാം.

 • ഒരു വാസസ്ഥലം.
 • താൽക്കാലിക താമസത്തിനുള്ള സ്ഥലം.
 • ക്രിസ്ത്യൻ ഇതര ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജെസ്യൂട്ടുകൾ അവരുടെ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച പ്രാദേശിക സംസ്കാരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സാങ്കേതികത.
 • റീസണബിൾ അക്കൊമഡേഷൻ: മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയോ വൈകല്യമുള്ളവരെയോ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിയമ സിദ്ധാന്തം.
 • അക്കൊമഡേഷൻ (മതം): ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര തത്ത്വം, ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • അക്കൊമഡേഷനിസം: സഭയെയും സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച ജുഡീഷ്യൽ വ്യാഖ്യാനം.
 • അക്കൊമഡേഷൻ ബ്രിഡ്ജ്: പുതിയ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ‌വേ ലൈൻ മൂലം വിഭജിക്കപ്പെട്ടുപോയ സ്വകാര്യ ഭൂമിയെ വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാലം.
 • അക്കൊമഡേഷൻ (നിയമം): യുഎസ് കരാർ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം.
 • അക്കൊമഡേഷൻ (ജിയോളജി): സെഡിമെന്റേഷന് ലഭ്യമായ സ്ഥലം.
 • അക്കൊമഡേഷൻ (കണ്ണ്), ഒരു വസ്തുവിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ചിത്രം (ഫോക്കസ്) നിലനിർത്താൻ, കണ്ണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
 • മനശാസ്ത്രത്തിലെ അക്കൊമഡേഷൻ: ജ്ഞാനനിമ്മിതിവാദത്തിന്റെ ലേർണിങ് ബോർഡർ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഷോൺ പിയാഷെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പുതിയ അനുഭവങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് നിലവിലുള്ള മാനസിക ഘടനകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
 • അക്കൊമഡേഷൻസ്: പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സാങ്കേതികത.
 • കമ്യൂണിക്കേഷൻ അക്കൊമഡേഷൻ സിദ്ധാന്തം: ആളുകൾ അവരുടെ ഭാഷാ സ്വഭാവത്തെ, അവർ ഇടപഴകുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഷാ സ്വഭാവത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ
 • അക്കൊമഡേഷൻ: ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രം പദം, അക്കൊമഡേഷൻ ഓഫ് പ്രീസപ്പോസിഷൻ എന്നതിലെ പോലെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത മൂല്യങ്ങളുടെ വ്യാകരണ സ്വീകാര്യത.
 • ബൈബിളിലുള്ള അക്കൊമഡേഷൻ: യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ബൈബിളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാചകം.
 • പി‌എസ് അക്കൊമഡേഷൻ: ജോൺ മോൾസൺ നിർമ്മിച്ച കനേഡിയൻ സ്റ്റീം ബോട്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അക്കൊമഡേഷൻ&oldid=3381211" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്