ഹസ്താമലകൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

അദ്വൈതചിന്തകനായിരുന്ന ആദിശങ്കരന്റെ നാല് പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനാണു് ഹസ്താമലകൻ. ശങ്കരൻ സ്ഥാപിച്ച ദ്വാരകാപീഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആചാര്യൻ ഇദ്ദേഹമാണു്. തൃശൂരിലെ ഇടയിൽ മഠം സ്ഥാപിച്ചതും ഹസ്താമലകൻ ആണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

സ്വയംബോധം എന്ന പഴം കയ്യിലുള്ളവൻ (ഹസ്തത്തിൽ അമലകം ഉള്ളവൻ) എന്നർത്ഥത്തിലാണു് ഹസ്താമലകൻ എന്ന പേരു ലഭിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം കൊല്ലൂരിൽ വച്ച് നീ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി പന്ത്രണ്ട് വരികളിൽ അദ്വൈതദർശനത്തിന്റെ സാരം മുഴുവൻ ശങ്കരനെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചെതാണു ഹസ്താമലകസ്തോത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹസ്താമലകൻ&oldid=2119821" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്