സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Semi-Slav Defense
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black knight black bishop black queen black king black bishop black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 black pawn black pawn black knight 6
5 black pawn 5
4 white pawn white pawn 4
3 white knight white knight 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white bishop white queen white king white bishop white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
ECO D43–D49
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer

ക്വീൻസ് ഗാബിറ്റ് എന്ന ചെസ്സ് പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധം. ഇതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ചുവടെ നല്ക്കുന്നു :

1. d4 d5
2. c4 c6
3. Nf3 Nf6
4. Nc3 e6


5.e3[തിരുത്തുക]

ഈ നീക്കത്തിനതിരെ 5...Nbd7 കളിച്ചുകൊണ്ട് സെമി-സ്ലാവ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രധാനശാഖയിൽ തുടരാം.

മെറാൻ വേരിയേഷൻ: 6.Bd3[തിരുത്തുക]

ആന്റി-മെറാൻ വേരിയേഷൻ: 6.Qc2[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook c8 black bishop d8 black queen e8 black king h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn d7 black knight f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black pawn d6 black bishop e6 black pawn f6 black knight 6
5 d5 black pawn 5
4 c4 white pawn d4 white pawn g4 white pawn 4
3 c3 white knight e3 white pawn f3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 white queen f2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook c1 white bishop e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Position after 7.g4

കാർപോവ് വേരിയേഷൻ: 7.Bd3[തിരുത്തുക]

ഷിറോവ്–ഷാബലോവ് ഗാബിറ്റ്: 7.g4[തിരുത്തുക]

5.Bg5[തിരുത്തുക]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 black rook b8 black knight c8 black bishop d8 black queen e8 black king f8 black bishop h8 black rook 8
7 a7 black pawn b7 black pawn f7 black pawn g7 black pawn h7 black pawn 7
6 c6 black pawn e6 black pawn f6 black knight 6
5 d5 black pawn g5 white bishop 5
4 c4 white pawn d4 white pawn 4
3 c3 white knight f3 white knight 3
2 a2 white pawn b2 white pawn e2 white pawn f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 white rook d1 white queen e1 white king f1 white bishop h1 white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Position after 5.Bg5

ബോട്വിന്നിക് വേരിയേഷൻ: 5...dxc4[തിരുത്തുക]

മോസ്കോ വേരിയേഷൻ: 5...h6[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

വിക്കിപാഠശാല
വിക്കിമീഡിയ വിക്കിപാഠശാലയിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

പരിശീലനക്കുറിപ്പുകൾ Chess Opening Theory എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെമി-സ്ലാവ്_പ്രതിരോധം&oldid=1882255" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്