ലിങ്കിൻ പർക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ലിങ്കിന്പാരര്ക്ക് കാലിഫോര്ണിരയയിലെ ആഗോറഹില്സ്ര എന്ന റോക്ക് ബാന്ഡ്ക ആണ് ലിങ്കിൻ പാര്ക്ക് ‌.1996-ൽ ആണ് അത് സ്ഥാപിക്കപെട്ടത്.അവരുടെ സങ്കീര്ണണമായ വ്യവിധിയവുമായ ‘ഹൈബ്രിഡ്തിയറി,.എന്ന ആല്ബണത്തിലുടെ ബാന്ഡ്് ലോക പ്രശസ്തമായി.കുടാതെ അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോ ആല്ബം് മിററിയോറ.ബാന്ഡ്ശ വിജയത്തിന് കാരണമായി. 2003-ൽ ലിങ്കിന്പാരര്ക്ക് ‌ സംഗിത യുഗത്തിലെ 6 ആമത് വലിയ ബാന്ഡ്രആയി കുടാതെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേ 3ആമത് ബെസ്റ്റ് ബാന്ഡ്ര ആയി സെലെക്റ്റ് ചെയപ്പെട്ടു അവരുടെ വേറെ ആല്ബംാ ആണ് മിനിറ്റ് ടോ മൈന്ഡ് . അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 2007ഇൽ ആണ്. അവരുടെ 4-ആമത് ആല്ബംച സംഗീത ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു.മാറ്റം വരുത്തിയ ആല്ബം് എ തൌസന്ദ് സൺ. ഈ ഇടയായി അവർ ചെയ്ത ആല്ബം ആണ് ലിവിംഗ് തിങ്ങ്സ്‌(2012).പല ആല്ബിവും കൂട്ടിചെര്താണ് ഇ ആല്ബംി നിര്മിിച്ചത് 60-മില്യൺ അല്ബുംസ് ഏകദേശം അവർ വിറ്റ്‌ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രമ്മി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചരിത്രം പഴയകാലവര്ഷംണ(1996-2000) ലിങ്കിന്പര്ക്ക്റ സ്ഥാപിചത് മൂന്നു ഹൈസ്കൂൾ സ്ടുടെന്റ്സ് ആണ് മികെഷിനോട,രോബ്ബൌര്ടോൻ,ബ്രട്ടെല്സോൻ എന്നിവരാണ്‌ അവരുടെ ഹൈസ്കൂൾ കാലഘടതിനുശേഷം അവർ സംഗീതത്തിലുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലായി.ആ കാലഘടത്തിൽ അവരുടെ ബാന്ഡ്് നാമം സെര്രോ ജോഎഹഹ്ൻ,ഫൊഎനിക്ഷ്ഫറെല്,മര്ക്വകെഫിഎല്ദയുമാണ്‌.അവരുടെ സെര്രോ എന്ന ബാന്ഡ്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നീട് വന്നെത്തിയത്.......


വളരെ കൊറച്ചു സൗഗര്യത്തിൽ അവർ റെകോര്ഡിംവഗ്,ഗാനനിര്മാനം എന്നിവ ആരംഭിച്ചു. ഇതെല്ലം ചെയിതിരുനത് മികെഷിനോദ്യോടെ കിടപ്പുമുരിയിലയിരുന്നു അവർ ആ മുറി സ്റ്റുഡിയോ ആക്കി മാറ്റി ആ കാലഘടത്തിൽ തന്നെ ബന്ടിന്ന്ടെ പരാചയം ആരംഭിച്ചു.ബന്ടിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായി ഒപ്പം തന്നെ ബന്ടിലെ പാട്ടുകാരൻ വകെഫിഎല്ദ ബാന്ഡ്ല ഉപേഷിച് വേറെ പ്രൊജക്റ്റ്‌ നോക്കി പോയി.

           വകെഫിഎല്ദഇന്റെെ ഒഴിവിൽ അവർ വേറെ പടുകാരനെ ദീര്ഘകാല അന്നുവേഷണത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ചു.അയാളുടെ പേര് ചെസ്റ്റെര്ബെന്നിങ്ങോടോൻ എന്നായിരുന്നു.അയാളെ രകമെന്റ്റ് ചെയ്തത് ജെഫ്ഫ് ബ്ലൂ ആണ്.ജെഫ്ഫ് ബ്ലൂ സോമ്പ മ്യൂസിക്‌ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ആണ്. പിന്നിട് അവർ അവരുടെ ബാന്ഡ്ല നാമം സരോയിൽ നിന്ന് ഹൈബ്രിഡ് തിയര്യിലെക് മാറ്റി.1996-ഇൽ അവരുടെ നാമത്തിൽ പിന്നോടിയായി ഒരു നിന്ന്ട പാട്ട് പ്രോഗ്ഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി. അദിലൂടെ ചാറ്റ് റൂമിലേക്ക് ഇന്റര്നെനറ്റ്‌ വഴി പ്രശസ്തമായി.

ഇപോഴത്തെ വ്യത്തികൾ .റോബ് ബൌര്ടോൻ-(ഡ്രംസ്,പ്രെകുസ്സിഒന്) .ബ്രാഡ് ടെല്സൺ-(ലീഡ് ഗിതാർ) .ദാവേ ഫര്രേൽ-(ബാസ് ഗിതാർ) .ക്യ്ലെ ച്രിസ്റെനെർ-(ബാസ് ഗിതാർ) .ജോണെ ഹഹ്ൻ-(കീ ബോര്ഡ്ാ‌)

.മൈക്ക് ശിനോട-(വോകാൽ,പയാനോ) .ചെസ്റെർ ബെന്നിങ്ങ്ടോൻ-(വോക്കൽ)

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലിങ്കിൻ_പർക്&oldid=1878595" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്