ഫലകം:Details

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് , കാണുക: [[{{{1}}}]].
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{Details}} is used to make summary style explicit. This template is to be used in a section for which there is also a separate article on the subject.

 • {{Details|article|on}}
on സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് , കാണുക: article.
 • on is optional and replaces the phrase "this topic" with the specified text. {{Details|cats|felines}}
felines സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് , കാണുക: cats.


Hatnote templates[തിരുത്തുക]

For a summary page on how to use these templates, see the example page here. For the full editing guideline on hatnotes, see Wikipedia:Hatnote.

Generic[തിരുത്തുക]

 • {{Hatnote|CUSTOM TEXT}}
  CUSTOM TEXT
{{Hatnote|For other senses of this term, see [[etc…]]}}
For other senses of this term, see etc…
 • {{Rellink|CUSTOM TEXT}}

More pages on the same topic ("Further information ...")[തിരുത്തുക]

"Main article: …"[തിരുത്തുക]

{{Main}} is used to make summary style explicit, when used in a summary section for which there is also a separate article on the subject:

 • {{Main|Main Article}}
പ്രധാന ലേഖനം: Main Article
 • {{Main|Main Article|Article2}}
പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ: Main Article, Article2

"For more details on …, see …"[തിരുത്തുക]

{{Details}} can supplement {{Main}} in summary sections, or can indicate more details in nonsummary sections:

 • {{Details|PAGE1}}
ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് , കാണുക: PAGE1.
 • {{Details|PAGE1|TOPIC}}
TOPIC സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് , കാണുക: PAGE1.

{{Details3}} allows any text to links:

"See also …"[തിരുത്തുക]

 • {{See also|TOPIC PAGE|OTHER TOPIC PAGE}}
Note: use only when OTHER TOPIC PAGE is related to current article and contains a self-explanatory parenthetical.

"Further information: …"[തിരുത്തുക]

Other uses of the same title[തിരുത്തുക]

"This page is about … For other uses …"[തിരുത്തുക]

{{About}} is the main template for noting other uses.

Note. When used in main namespace, the word "page" in the following hatnotes is replaced by "article".

 • {{About|USE1}}
  ഈ താൾ USE1. ഈ വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ, Details (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|USE1||PAGE2}} (When the disambiguation page has a different name – Note the empty second parameter) →
  ഈ താൾ USE1. ഈ വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ, PAGE2 എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2}} (When there is only one other use) →
  ഈ താൾ USE1. USE2, PAGE2 എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}} (Two pages for USE2) →
  ഈ താൾ USE1. USE2, PAGE2 and PAGE3 എന്ന താൾ കാണുക.എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2#SUBSECTION{{!}}PAGE2TITLE}} (Using the {{!}} template to give the link a different title) →
  ഈ താൾ USE1. USE2, PAGE2TITLE എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|USE4|PAGE4|USE5|PAGE5}} (When there are up to four other uses – You should generally create a disambiguation page at this point) →
  ഈ താൾ USE1. USE2, PAGE2 എന്ന താൾ കാണുക. USE3, PAGE3 എന്ന താൾ കാണുക. For USE4, PAGE4 എന്ന താൾ കാണുക. For USE5, PAGE5 എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (When there are several standard other uses and also a disambiguation page with default name – Note that the last page name is not specified) →
  ഈ താൾ USE1. USE2, PAGE2 എന്ന താൾ കാണുക. USE3, PAGE3 എന്ന താൾ കാണുക. For other uses, Details (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4}} (When there are several standard other uses and also a disambiguation page with non-default name) →
  ഈ താൾ USE1. USE2, PAGE2 എന്ന താൾ കാണുക. USE3, PAGE3 എന്ന താൾ കാണുക. For other uses, PAGE4 എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4|and}}
  ഈ താൾ USE1. USE2, PAGE2 എന്ന താൾ കാണുക. USE3, PAGE3 എന്ന താൾ കാണുക. For other uses, PAGE4 and Details (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക.എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About||USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (When you don't need to state the focus of this article/page – Note the empty first parameter) →
  USE2, PAGE2 എന്ന താൾ കാണുക. USE3, PAGE3 എന്ന താൾ കാണുക. For other uses, Details (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{About|||PAGE1|and|PAGE2}}
  ഈ വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ, PAGE1 and PAGE2 എന്ന താൾ കാണുക.
Note: {{for||PAGE1|PAGE2}} produces the same result.
Note: this hatnote says "section", instead of "article" or "page".

"For …, see …"[തിരുത്തുക]

{{For}} can be used instead of {{About}} so as not to display: This page is about USE1. but still specify a specific other use. This effect can also be achieved by using an empty first parameter in {{About}} as in:

For example: {{for|OTHER TOPIC|PAGE1}} is the same as {{About||OTHER TOPIC|PAGE1}} (note the empty first parameter).

However, it is somewhat clearer when using the {{For}} template, since the word "about" does not appear in the statement.

 • {{For|OTHER TOPIC}} (disambiguous) →
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2|PAGE3}}
 • {{For||PAGE1|PAGE2}}
Variations

As with {{Other uses}}, there is a whole family of "for" templates.[വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്]

 • {{For2|OTHER TOPIC|CUSTOM TEXT}}
  For OTHER TOPIC, see CUSTOM TEXT.

"For other uses, see …"[തിരുത്തുക]

When such a wordy hatnote as {{About}} is not needed, {{Other uses}} is often useful.

 • {{Other uses}} (disambiguous) →
  ഈ വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ, Details (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{Other uses|PAGE1}}
  ഈ വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ, PAGE1 എന്ന താൾ കാണുക.
 • {{Other uses|PAGE1|PAGE2}}
  ഈ വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ, PAGE1 എന്ന താൾ കാണുക.
Variations

There are, historically, a whole family of "other uses" templates for specific cases. {{About}} is the standard hatnote for "other uses" and many of them can be specified using the {{About}} template. However, the individual templates may be easier to use in certain contexts.

Here are the variations and (when appropriate) the equivalents using the {{About}}, {{Other uses}} or {{For}} templates.

 • {{Other uses2|PAGE1}} (disambiguous) →
  ഈ വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ, PAGE1 (disambiguation) എന്ന താൾ കാണുക.
Note: adds "(disambiguation)" to whatever is input as the PAGE1.
Note: {{Other uses|PAGE1 (disambiguation)}} produces the same result.
Note: same as {{about}}, except it forces a second use to be noted if unspecified by parameters.

"For other uses of …, see …"[തിരുത്തുക]

"… redirects here. For other uses, see …"[തിരുത്തുക]

 • {{Redirect|REDIRECT}} (disambiguous) →
  "REDIRECT" ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുപയോഗങ്ങൾക്കായി, REDIRECT (വിവക്ഷകൾ) കാണുക.
 • {{Redirect|REDIRECT||PAGE1}}
  "REDIRECT" ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുപയോഗങ്ങൾക്കായി, PAGE1 കാണുക.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1}}
  "REDIRECT" ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. USE1, PAGE1 കാണുക.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
  "REDIRECT" ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. USE1, PAGE1 കാണുക. For USE2, see PAGE2.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
  "REDIRECT" ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. USE1, PAGE1 കാണുക. For USE2, see PAGE2. For USE3, see PAGE3.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|and|PAGE2}}
  "REDIRECT" ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. USE1, PAGE1 and PAGE2 കാണുക.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}}
  "REDIRECT" ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. USE1, PAGE1 കാണുക. For USE2, see PAGE2 and PAGE3.
 • {{Redirect6|REDIRECT|USE1|PAGE1}} (disambiguous) →
  "REDIRECT" redirects here. For USE1, see PAGE1. For other uses, see REDIRECT (disambiguation).
 • {{Redirect6|REDIRECT|USE1|PAGE1||PAGE2}}
  "REDIRECT" redirects here. For USE1, see PAGE1. For other uses, see PAGE2.
Variations
 • {{Redirect3|REDIRECT|TEXT}}
  "REDIRECT" redirects here. TEXT.
 • {{Redirect-synonym|TERM|OTHER TOPIC}}
  "TERM" redirects here. TERM may also refer to OTHER TOPIC.
 • {{Redirect text|REDIRECT|TEXT}}
  "REDIRECT" redirects here. TEXT.
... Not to be confused with ...

"… If you are seeking another topic, … consider adding it to …."[തിരുത്തുക]

Note:USE1 can be omitted, resulting in language like {{For}} above.

Similar proper names ("For other people named ...")[തിരുത്തുക]

Other people[തിരുത്തുക]

Note: same as {{About}} except uses "other people" instead of "other uses" if only 1 parameter is used
Note: defaults to "named" as in {{Other people}}, exists for options like "nicknamed", "known as", etc.

Other places[തിരുത്തുക]

Other hurricanes[തിരുത്തുക]

Other ships[തിരുത്തുക]

For articles on ships:

Distinguish[തിരുത്തുക]

"Not to be confused with …"[തിരുത്തുക]

 • {{Distinguish|PAGE1}}
 • {{Distinguish|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4}}
 • {{Distinguish2|TEXT}}
  TEXT ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്.

"… redirects here. It is not to be confused with …"[തിരുത്തുക]

"For technical reasons, … redirects here. For … , see … ."[തിരുത്തുക]

Wikipedia self-reference[തിരുത്തുക]

Categories[തിരുത്തുക]

Category-specific templates:

This is a template for linking categories horizontally. Horizontal linkage is often the right solution when vertical linkage (i.e., as sub-category and parent category) is not appropriate. In most cases, this template should be used on both categories to create reciprocal linkage between the two categories.

Family names[തിരുത്തുക]

Lists[തിരുത്തുക]

User pages[തിരുത്തുക]

This is a Wikipedia user talk page. For other uses of TOPIC, see PAGE1.

Notes[തിരുത്തുക]

Do not use subst: with these templates, as that will prevent:

 1. propagating changes as the template is modified; and the
 2. What links here (WLH) listing.

These templates are used in thousands of articles; therefore, changing the syntax could break thousands of articles. If you wish to create or edit a disambiguation or redirection template, first ask yourself the following questions:

 1. Is there already a template that will do this job? Since many disambiguation and redirection templates have already been created, first check: Category:Disambiguation and redirection templates.
 2. Do I really need a new template for this? Will it likely be used on any other articles or should I just use {{Hatnote}} instead? Before creating a new template, see the template namespace guideline.
 3. If I change the parameters around on an existing template, do I know what the result will be? Will it break existing uses of the template and if so, can I fix all of the errors? Before making any changes, see Template sandbox and test cases.

See also[തിരുത്തുക]

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Details&oldid=1341542" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്