പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ഓരോ താളിലുമുള്ള ഇനങ്ങൾ:
ഉപയോക്തൃനാമം:
ചിത്രത്തിന്റെ പഴയ പതിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുക

അവരോഹണംതീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
07:20, 31 ജൂലൈ 2014 ചെണ്ട (ചലച്ചിത്രം).JPG (പ്രമാണം) 76 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = ചെണ്ട (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Webs...
09:10, 30 ജൂലൈ 2014 എൻ.എൻ. ഇളയത്.png (പ്രമാണം) 62 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എൻ.എൻ. ഇളയത് |വിവരണം= എൻ.എൻ. ഇളയത് |ഉറവിടം= http://news.keralakaumudi.com/news.php?nid=e250661ddc6237bda94ee5fd31f...
07:21, 30 ജൂലൈ 2014 ചായം (ചലച്ചിത്രം).JPG (പ്രമാണം) 50 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = ചായം (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
10:49, 29 ജൂലൈ 2014 ഭദ്രദീപം.JPG (പ്രമാണം) 42 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = ഭദ്രദീപം |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner...
07:25, 29 ജൂലൈ 2014 സദനം ദിവാകര മാരാർ.png (പ്രമാണം) 47 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സദനം ദിവാകര മാരാർ |വിവരണം= സദനം ദിവാകര മാരാർ |ഉറവിടം= http://www.deshabhimani.com/newsconten...
02:24, 29 ജൂലൈ 2014 V. Anandakuttannair.jpg (പ്രമാണം) 623 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= വി. ആനന്ദക്കുട്ടൻ നായർ |വിവരണം= വി. ആനന്ദക്കുട്ടൻ നായർ |ഉറവിടം= സാഹി...
12:16, 26 ജൂലൈ 2014 അഴകുള്ള സെലീന.JPG (പ്രമാണം) 72 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = അഴകുള്ള സെലീന |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
08:54, 26 ജൂലൈ 2014 Jondollah Logo.png (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Vengolis {{Logo fur |Article = ജുന്ദുള്ള |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = ജുന്ദുള്ള |Owner = |Webs...
03:56, 26 ജൂലൈ 2014 ©-@-Arun.jpeg (പ്രമാണം) 43 കെ.ബി. Lidintk {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = NtUR |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~24/07/2014 |രചയിതാവ് = ~~~Arun |മറ്റു_പതിപ്...
15:51, 25 ജൂലൈ 2014 ജുതിക റോയ്.jpg (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ജുതിക റോയ് |വിവരണം= ജുതിക റോയ‌്‌യുടെ ചിത്രം |ഉറവിടം= http://news.biharprabha.com/people/juth...
14:53, 25 ജൂലൈ 2014 Seal of Kerala.svg (പ്രമാണം) 235 കെ.ബി. Manuspanicker  
12:21, 24 ജൂലൈ 2014 റാണി ചന്ദ്ര.JPG (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Babug {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= റാണി ചന്ദ്ര |വിവരണം= റാണിചന്ദ്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗി...
11:31, 24 ജൂലൈ 2014 ആരാധിക.JPG (പ്രമാണം) 58 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = ആരാധിക |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner...
11:25, 23 ജൂലൈ 2014 വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ.JPG (പ്രമാണം) 52 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Ty...
06:07, 22 ജൂലൈ 2014 മോഹൻ ഡി. കങ്ങഴ.png (പ്രമാണം) 135 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മോഹൻ ഡി. കങ്ങഴ |വിവരണം= പരിഭാഷകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ മലയാള സാഹിത്യകാര...
03:30, 22 ജൂലൈ 2014 തീർത്ഥയാത്ര.JPG (പ്രമാണം) 57 കെ.ബി. Babug 03:27 ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 22 ജൂലൈ 2014 പതിപ്പിലേക്കു സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു
08:13, 21 ജൂലൈ 2014 K.C.S. Mani.PNG (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കെ. സി. എസ്. മണി |വിവരണം= കെ. സി. എസ്. മണിയുടെ ചിത്രം |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/on...
07:12, 21 ജൂലൈ 2014 ടാക്സികാർ.JPG (പ്രമാണം) 36 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = ടാക്സികാർ |Use = Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type...
15:18, 20 ജൂലൈ 2014 സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ.JPG (പ്രമാണം) 53 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type...
07:53, 20 ജൂലൈ 2014 Interstellar film poster.jpg (പ്രമാണം) 64 കെ.ബി. Alfasst {{Film poster fur |Article = ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Websit...
07:10, 20 ജൂലൈ 2014 സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ.JPG (പ്രമാണം) 38 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
12:05, 19 ജൂലൈ 2014 ശക്തി (ചലച്ചിത്രം).JPG (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = ശക്തി (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Websit...
06:08, 19 ജൂലൈ 2014 Peruchazi.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Arunmohanpavi {{Film poster fur |Article =പെരുച്ചാഴി(ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name =പെരുച്ച...
12:01, 17 ജൂലൈ 2014 പുത്രകാമേഷ്ടി.JPG (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = പുത്രകാമേഷ്ടി |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
07:01, 16 ജൂലൈ 2014 പുഷ്പാഞ്ജലി (ചലച്ചിത്രം) .JPG (പ്രമാണം) 68 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = പുഷ്പാഞ്ചലി (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type...
09:07, 15 ജൂലൈ 2014 Snapchat logo yellow.png (പ്രമാണം) 47 കെ.ബി. Menon Manjesh Mohan {{Logo fur |Article = സ്നാപ്ചാറ്റ് |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = Snapchat, Inc. |Website...
05:49, 15 ജൂലൈ 2014 പുള്ളിമാൻ (1972-ലെ ചലച്ചിത്രം) .JPG (പ്രമാണം) 48 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = പുള്ളിമാൻ (1972-ലെ ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type...
08:54, 14 ജൂലൈ 2014 പുരന്ദരദാസൻ തപാൽ മുദ്ര.jpg (പ്രമാണം) 40 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പുരന്ദരദാസൻ |വിവരണം= പുരന്ദരദാസന്റെ ചിത്രം |ഉറവിടം= http://www.kamat.com/indica/faiths/bha...
04:45, 13 ജൂലൈ 2014 Sequoia capital logo.png (പ്രമാണം) 1 കെ.ബി. Jacob.jose {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
16:13, 12 ജൂലൈ 2014 Mohanlal First Movie Thiranottam(1978).jpg (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. Arunmohanpavi {{Film poster fur |Article = തിരനോട്ടം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name =തിരനോട്ടം |Distributor =ashokk...
13:20, 11 ജൂലൈ 2014 എസ്.പി. രമേശ്.png (പ്രമാണം) 40 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എസ്.പി. രമേഷ് |വിവരണം= മനോരോഗവിദഗ്ധനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംഗീതസംവി...
08:10, 10 ജൂലൈ 2014 PadayappaCover.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. Rojypala  
05:25, 10 ജൂലൈ 2014 പ്രൊഫസർ (ചലച്ചിത്രം).JPG (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = പ്രൊഫസർ (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |...
10:41, 9 ജൂലൈ 2014 പുരാണ കേരളം.jpg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പുരാണ കേരളം |വിവരണം= പുരാണ കേരളത്തിന്റെ ചിത്രം |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/boo...
15:31, 8 ജൂലൈ 2014 BtRanadive.gif (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Manuspanicker  
14:31, 8 ജൂലൈ 2014 രാമു കാര്യാട്ട്.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Manuspanicker  
12:27, 8 ജൂലൈ 2014 SBI Debit Card MasterCard.gif (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Menon Manjesh Mohan == ചുരുക്കം == {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = SBI Debit Card |ഉറവിടം = I (Menon Manjesh Mohan ([[ഉപയോക്താവിന്റെ ...
17:23, 7 ജൂലൈ 2014 Google Takeout.png (പ്രമാണം) 79 കെ.ബി. Menon Manjesh Mohan ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Screenshot of the Google Takeout Website. |Source = http://www.google.com/takeout |Author = Google |Article = ഗൂഗിൾ ടേക്കൗട്ട് |Purpose = The Google Takeout interface a...
06:41, 4 ജൂലൈ 2014 ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ.jpg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ |വിവരണം= ശ്യാമശാസ്ത്രികളുടെ ചിത്രീകരണം |ഉറവിടം= ht...
17:51, 3 ജൂലൈ 2014 Sony Pictures Entertainment logo.png (പ്രമാണം) 14 കെ.ബി. Menon Manjesh Mohan {{Logo fur |Article = സോണി പിക്ച്ചേഴ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used f...
13:10, 3 ജൂലൈ 2014 BakthaRamadasu.JPG (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഭദ്രാചലം രാമദാസ് |വിവരണം= ഭദ്രാചലം രാമദാസിന്റെ ചിത്രീകരണം |ഉറവിട...
12:02, 2 ജൂലൈ 2014 പ്രീതി (ചലച്ചിത്രം).JPG (പ്രമാണം) 67 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = പ്രീതി (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |We...
10:31, 1 ജൂലൈ 2014 പ്രതികാരം.JPG (പ്രമാണം) 45 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = പ്രതികാരം |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owne...
18:17, 30 ജൂൺ 2014 Crayon Shin-chan vol 1 cover.jpeg (പ്രമാണം) 59 കെ.ബി. Vengolis {{Film poster fur |Article = ഷിൻ ചാൻ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഷിൻ ചാൻ |Distributor = |Publisher...
13:28, 30 ജൂൺ 2014 OneDrivelogo.png (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. Menon Manjesh Mohan {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
11:55, 30 ജൂൺ 2014 പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല .JPG (പ്രമാണം) 56 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type...
06:40, 30 ജൂൺ 2014 Vizhinjam International Seaport Logo.png (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. Manuspanicker  
03:55, 30 ജൂൺ 2014 പ്രേമ (നടി).JPG (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Babug {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പ്രേമ (നടി) |വിവരണം= ഒരു ചലച്ചിത്രനടിയെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം |ഉറവിടം= വ...
16:12, 29 ജൂൺ 2014 Alimoulavi.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Mjaseemmk {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
16:08, 29 ജൂൺ 2014 IMG-20140627-WA0059.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Mjaseemmk  

ആദ്യതാൾ
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
അവസാന താൾ
"http://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്